Mobility, Empire and Cross Cultural Contacts in Mongol Eurasia

Doctoral Students Conference in Islamic and Middle Estern Studies (June 2016)

כנס דוקטורנטים בחקר האסלאם והמזה"ת

2 ביוני 2016, בי"ס מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, חדר 530

 

12:00-10:30 מושב ראשון: אסלאם ומזרח תיכון בתקופה הפרה-מודרנית

יושבת ראש: ד"ר דניאלה טלמון-הלר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

משה יגור, האוניברסיטה העברית בירושלים, גבולות החברה היהודית במצרים בתקופה הפאטמית

בריג'ט אוחנה, האוניברסיטה העברית בירושלים, כלי זכוכית מחפירות ארכיאולוגיות בישראל, עדות לתרבות חומרית ממלוכית

צ'יאו יאנג, האוניברסיטה העברית בירושלים, חילופי ידע מדעיים באירו-אסיה המונגולית

 

13:00-12:00 הפסקת צהרים

 

14:30-13:00 מושב שני: המזרח התיכון בתקופה המודרנית

יושב ראש: פרופ' אייל ג'יניאו

 

עמרי אילת, אוניברסיטת תל-אביב, מאוחדים (ומפולגים) בקדמתם: ג׳מאל פאשא, האליטה הערבית-עוסמאנית והמומחים היהודים

סוהייר אבו פול, אוניברסיטת בר-אילן, היבטים פוליטיים ודתיים בסיפוריהם הקצרים של יוסוף אדריס וזכריא תאמר: עיון השוואתי

תומר מזאריב, אוניברסיטת חיפה, תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל

 

15:00-14:30 הפסקת קפה והצגת הפוסטרים

 

16:30-15:00 מושב שלישי: איך לתכנן קריירה של דוקטורנט/ית?  או- הדוקטורט כשלב בקריירה

יושבת ראש: פרופ' מיכל בירן, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

ד"ר ענת לפידות-פירילה, קרן חינוך ארצות הברית-ישראל

פרופ' דרור זאבי, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים